Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του προγράμματος


2005 - 2006

 1. Δημιουργία εικονικής πλατφόρμας σαν μέσο επικοινωνίας. Θα περιλαμβάνει ένα δυναμικό περιβάλλον με ανακοινώσεις, πληροφορίες, επικοινωνία και διάλογο μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και χωρών.
 2. Εξεύρεση εξωτερικών συνεργατών.
 3. Συνάντηση το Νοέμβριο 2005 στο Βέλγιο.
 4. Προπαρασκευαστικές εργασίες για τη συνάντηση στη Γερμανία το Μάιο 2005.
 5. Αξιοποίηση άλλων εκπαιδευτικών που πιστεύουν στην χρήση νέων τεχνολογιών.
 6. Συνεχής ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού για την αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας.

2006 – 2007

 1. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν και ανταλλαγή των πληροφοριών και εμπειριών.
 2. Βελτίωση της κοινής πλατφόρμας με τοποθέτηση υλικού από διάφορα μαθήματα.
 3. Συνάντηση τον Οκτώβριο του 2006 στην Κύπρο. Παρακολούθηση χρήσης της Π.Τ. σε διάφορα μαθήματα από εκπαιδευτικούς.
 4. Εφαρμογή στην τάξη μεθόδων με χρήση Π.Τ. και μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.
 5. Σύγκριση μεθόδων διδασκαλίας. Π.χ. διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο και  μικτή διδασκαλία με τη χρήση Π.Τ. και συνεργατικής μεθόδου, με στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
 6. Συνάντηση το Μάιο 2007 στην Αγγλία.  

2007 – 2008

 1. Αξιολόγηση του διδακτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί από όλους τους συμμετέχοντες.
 2. Αξιολόγηση και βελτίωση των μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί από τους εκπαιδευτικούς στις διάφορες χώρες.
 3. Ενημέρωση σε σχολικό επίπεδο  για το  υλικό και τα αποτελέσματα της εφαρμογής Π.Τ στη διδασκαλία.
 4. Ετοιμασία ιστοσελίδας, βιβλίου και κοινής πλατφόρμας.
 5. Συνάντηση το Μάιο του 2007 στη Ρουμανία.
 6. Ενημέρωση άλλων σχολείων για τα αποτελέσματα της μελέτης.
 7. Συνάντηση το Μάιο 2008.
 8. Τελική αξιολόγηση του συνδυασμού μεθόδων διδασκαλίας και της αποτελεσματικότητάς τους στη διδασκαλία.