Δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών της πληροφορίας και της Επικοινωνίας


Δεν μπορούν όλοι να μάθουν με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ταχύτητα. Οι καλοί εκπαιδευτικοί προσπαθούν να παρουσιάσουν το υλικό διδασκαλίας με διαφορετικούς τρόπους για διαφορετικούς μαθητές, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.

Οι χρήση νέων Τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει σε  αυτή την κατεύθυνση.

Ένας υπολογιστής:

1.      Μπορεί να βοηθήσει ώστε ο μαθητής να εργαστεί με ταχύτητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών.

2.      Επιτρέπει στους μαθητές να γυρίσουν πίσω και να κάνει λάθη, χωρίς να τα βλέπουν οι άλλοι.

3.      Επιτρέπει στους μαθητές να ξεκινήσουν και να σταματήσουν την εργασία τους σε  διαφορετικά σημεία.

4.      Μπορεί με τη θετική ανταπόκριση να γνωρίζει ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Σε  αντίθετη περίπτωση μπορεί εύκολα να διορθώσει τον μαθητή, πριν προχωρήσει στον επόμενο στόχο του.

5.      Είναι πολύ υπομονετικός.

6.      Δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλες πηγές.

Οι νέες Τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν την ανακαλυπτική μάθηση.

Οι μαθητές μπορούν να βρουν νέο υλικό με νέους τρόπους(πολυμέσα, διαδίκτυο) και έτσι οδηγούνται σε  πιο αποδοτική εργασία και βαθύτερη κατανόηση.

§         Οι εφημερίδες, τα μουσεία και άλλες πηγές βρίσκονται σε  κάθε σχολική τάξη.

§         Οι ιδέες μπορούν να παρουσιαστούν με τη μορφή κειμένου, εικόνας και  βίντεο.

§         Τα διάφορα ευρετήρια (μενού) παρέχουν εύκολους τρόπους επιλογής και εύκολη πρόσβαση σε  πολύπλοκο υλικό.

§         Οι τεράστιες ποσότητες πληροφοριών μπορούν να προσπελαστούν και να αξιοποιηθούν αναπτύσσοντας την ικανότητα επιλογής.

§         Γίνεται σύγκριση διαφορετικών πηγών και οι μαθητές μαθαίνουν να αξιολογούν τις πληροφορίες, προτού τις χρησιμοποιήσουν.

Οι νέες Τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν σε  βάθος και να αφομοιώσουν τις πληροφορίες.

1.      Η κατανόηση εννοιών, γεγονότων και φαινομένων  γίνεται μέσα από εικόνες, κείμενα και μα τη χρήση ήχου. Τα μοντέλα που δημιουργούνται από τους υπολογιστές συμβάλλουν στην αλληλεπίδραστική μάθηση.

2.      Οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μοιραστούν ιδέες και σκέψεις, χρησιμοποιώντας εικόνες και κείμενο, κάνοντας έτσι πιο δημιουργική τη συγγραφή.

3.      Η διαχείριση των πληροφοριών μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Αναπτύσσεται έτσι η δεξιότητα για διαχείριση των πληροφοριών με διαφορετικούς τρόπους.

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να ανανεώσουν τη μέθοδο διδασκαλίας τους και τους τρόπους μάθησης των μαθητών

Η παρουσία του υπολογιστή στην τάξη βοηθά τον εκπαιδευτικό, να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του και να βρει τρόπους για αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησή του.

Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη με τους πιο κάτω τρόπους:

(α)  Ως μηχάνημα-εκπαιδευτή, που επιτρέπει στους μαθητές να το χρησιμοποιούν από μόνοι τους.

(β) Χρήση του υπολογιστή σε  όλη την τάξη για επίδειξη.

(γ) Χρήση των εργαλείων λογισμικού για υποστήριξη της μεθόδου διδασκαλίας(π.χ. χρήση επεξεργαστή κειμένου, ή άλλων λογισμικών)

(δ) Χωρισμός των μαθητών σε  μικρές ομάδες. Ενθαρρύνεται η συζήτηση.

Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν τη μάθηση και γίνονται συνεργάτες στη μάθηση.

Δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών για αποτελεσματική ομαδική εργασία

Συχνά η διαδικασία επεξήγησης των σκέψεων τους σε  άλλους βοηθάει κάθε μαθητή να κατανοήσει και να μάθει πιο αποτελεσματικά και σε  μεγαλύτερο βάθος.

Οι τρόποι με τους οποίους συγκροτούνται οι ομάδες είναι σημαντικός. Έρευνες προτείνουν ότι μια ομάδα τριών μαθητών είναι το βέλτιστο μέγεθος.

Εκεί όπου η ικανότητα και οι εμπειρίες των μαθητών ταιριάζουν, η εργασία σε  ζευγάρια μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Βασικό στοιχείο της ομαδικής εργασίας είναι ότι, ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σαφής, σχετικά με το στόχο, τον οποίο θέτει, άλλα και με το τι ελπίζει να επιτύχει. 

Ένα άλλο στοιχείο είναι το γεγονός ότι μερικές φορές, οι μαθητές ενώ εργάζονται σε  ομάδες θα πρέπει να παράγουν ατομικά αποτελέσματα.

Οι μαθητές που εργάζονται σε  μια ομαδική εργασία για να παράξουν ένα ομαδικό αποτέλεσμα, είναι πιθανότερο να δουλέψουν συνεργατικά. 

 Συνοψίζοντας:

1.      Ο υπολογιστής μπορεί να προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη ανταπόκριση, η οποία δεν ασκεί κριτική και είναι δίκαιη. Το φιλικό περιβάλλον που δημιουργείται μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

2.      Με τη χρήση του υπολογιστή ο μαθητής μπορεί με το πάτημα ενός πλήκτρου να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες. Μερικές φορές όμως είναι πιο σωστό για τους μαθητές να αναρωτιούνται:

      " Τι θα συνέβαινε αν ...;"

3.      Ο υπολογιστής προσφέρει πολλές δυνατότητες για γενικεύσεις που βασίζονται σε  αποδείξεις, αλλά είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται οι μαθητές να εξηγούν τα αποτελέσματα και να αναλύουν καταστάσεις.

4.      Η χρήση δυναμικών εικόνων υποστηρίζουν την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και δίνουν νέες προσεγγίσεις.