Τεχνική  Σχολή Πάφου

Χρήση και εφαρμογή Πληροφορικής Τεχνολογίας στη διαδικασία μάθησης

Χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

 

     

 

Βασικοί  στόχοι  του  προγράμματος

1. Η βελτίωση και αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας στη διδασκαλία.
2. Ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών βασισμένων στην πληροφορική και σύγκριση με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.
3. Αύξηση του αριθμού εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την πληροφορική τεχνολογία.
4. Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των διαφόρων  χωρών που λαμβάνουν μέρος στη μελέτη.

e-mail