Πρόγραμμα Σωκράτης Δράση Comenius1

Σχέδιο Σχολικής ανάπτυξης


Στα πλαίσια του Προγράμματος Comenius1, η Τεχνική Σχολή Πάφου εκπροσωπήθηκε από δυο εκπαιδευτικούς σε συνάντηση που έγινε στην πόλη Αμβέρσα του Βελγίου. Στη συνάντηση που διήρκεσε από τις 23 ως τις 27 Νοεμβρίου συμμετείχαν επίσης εκπαιδευτικοί από άλλα πέντε σχολεία της Ευρώπης και συγκεκριμένα από την, Γερμανία, Αγγλία, Βελγίο Ρουμανία και Εσθονία.

Τίτλος του σχεδίου σχολικής ανάπτυξης είναι « Χρήση και εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας στη διαδικασία μάθησης». Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:

(α) Ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών βασισμένων στην πληροφορική τεχνολογία.

(β) Αύξηση του αριθμού εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την πληροφορική τεχνολογία.

(γ) Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των διαφόρων χωρών που λαμβάνουν μέρος στη μελέτη.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή διδακτικών μεθόδων με τη χρήση πληροφορικής τεχνολογίας. Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να εμπλακούν πιο ενεργά στη διαδικασία μάθησης, να εργάζονται ομαδικά και να αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.

Πυρήνας ομάδας που συμμετέχουν

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και που αποτελούν τον βασικό πυρήνα του προγράμματος είναι:

1. Θεόδωρος Ηλία

2. Καζαντζή Νίκη

3. Βασιλειάδη Ζάνα

4. Θεράποντος Νίκος

Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών και μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουμε ήδη ακόμη τέσσερις εκπαιδευτικούς που θα ενταχθούν στην ομάδα του προγράμματος.