Τεχνικά Αγγλοελληνικά Λεξικά

 

http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp     Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM

http://www.cs.aueb.gr/eleto-INFORTERM/indexgr.htm  Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM

http://www.lexicon.com.gr/el/main.php Τεχνικά Λεξικά