Τίτλος Μονάδας ΨΕΠ Κωδική Ονομασία Σύνδεση
A’ Έτος
Τ_ΔΟΜ_A_ΨΕΠ01_Δομικά Έργα και Κατασκευές - Κατηγορίες Δομικών Έργων_2.0P13_A_01
Τ_ΔΟΜ_A_ΨΕΠ02_Δομικά Έργα και Κατασκευές - Εξέλιξη των Δομικών Έργων_2.0P13_A_02
Τ_ΔΟΜ_A_ΨΕΠ03_Πετρώματα/Φυσικοί Λίθοι/Έδαφος_2.0P13_A_03
Τ_ΔΟΜ_A_ΨΕΠ04_Πετρώματα/Φυσικοί Λίθοι/Έδαφος/Πετρώματα της Κύπρου_2.0P13_A_04
Τ_ΔΟΜ_A_ΨΕΠ05_Σεισμοί – Γένεση των Σεισμών_2.0P13_A_05
Τ_ΔΟΜ_A_ΨΕΠ06_Σεισμοί/Κατανομή της Σεισμικής Δραστηριότητας στον Κυπριακό Χώρο_2.0P13_A_06
Τ_ΔΟΜ_A_ΨΕΠ07_Σκυρόδεμα_2.0P13_A_07
Τ_ΔΟΜ_Α_ΨΕΠ08_Σκυρόδεμα – Προβλήματα στο Σκυρόδεμα_2.0P13_A_08
Τ_ΔΟΜ_Α_ΨΕΠ09_Τεχνητά Υλικά από Κονιάματα γενικά – Τεχνητά Υλικά από Πηλοκονίαμα_2.0P13_A_09
Τ_ΔΟΜ_Α_ΨΕΠ10_Τοιχοποιίες_2.0P13_A_10
Τ_ΔΟΜ_Α_ΨΕΠ11_Επιχρίσματα_2.0P13_A_11
Τ_ΔΟΜ_Α_ΨΕΠ12_Μονωτικά Υλικά - Μονώσεις_2.0P13_A_12
Τ_ΔΟΜ_Α_ΨΕΠ13_Ξύλο_2.0P13_A_13
Τ_ΔΟΜ_Α_ΨΕΠ14_Μέταλλα_2.0P13_A_14
Οι παρακάτω μονάδες ΨΕΠ βρίσκονται στο DVD «Δομικά Υλικά και Κτηριακά Έργα - Μέρος Β'»

Β’ Έτος
Τ_ΔΟΜ_Β_ΨΕΠ01_Μορφές και Είδη Κτηρίων_2.0P13_B_01
Τ_ΔΟΜ_Β_ΨΕΠ02_Έδαφος Θεμελίωσης/Έρευνα Εδάφους_2.0P13_B_02
Τ_ΔΟΜ_Β_ΨΕΠ03_Καλούπια (ξυλότυποι) για το Σκυρόδεμα_2.0P13_B_03
Τ_ΔΟΜ_Β_ΨΕΠ04_Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Εισαγωγή_2.0P13_B_04
Τ_ΔΟΜ_Β_ΨΕΠ05_Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Πλάκες και Δοκοί_2.0P13_B_05
Τ_ΔΟΜ_Β_ΨΕΠ06_Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Υποστυλώματα_2.0P13_B_06
Τ_ΔΟΜ_Β_ΨΕΠ07_Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Θεμέλια_2.0P13_B_07
Γ’ Έτος
Τ_ΔΟΜ_Γ_ΨΕΠ01_Χωματουργικές Εργασίες - Εκσκαφή_2.0P13_C_01
Τ_ΔΟΜ_Γ_ΨΕΠ02_Χωματουργικές Εργασίες_2.0P13_C_02
Τ_ΔΟΜ_Γ_ΨΕΠ03_Βλάβες κτηριακών και τεχνικών έργων λόγω λαθών στο σχεδιασμό, κακοτεχνιών και υλικών κατασκευής_2.0P13_C_03
Τ_ΔΟΜ_Γ_ΨΕΠ04_Βλάβες κτηριακών και τεχνικών έργων λόγω εδάφους και εξωτερικών επιδράσεων_2.0P13_C_04
Τ_ΔΟΜ_Γ_ΨΕΠ05_Βλάβες κτηριακών και τεχνικών έργων λόγω σεισμού_2.0P13_C_05
Τ_ΔΟΜ_Γ_ΨΕΠ06_Αποχετευτικά Συστήματα Κτηριακών Έργων_2.0P13_C_06
Τ_ΔΟΜ_Γ_ΨΕΠ07_Στοιχεία Οδοποιίας_2.0P13_C_07
Τ_ΔΟΜ_Γ_ΨΕΠ08_Στοιχεία Οδοποιίας – Βλάβες στις Ασφαλτοστρώσεις_2.0P13_C_08
Τ_ΔΟΜ_Γ_ΨΕΠ09_Μεταλλικές Κατασκευές – Είδη μεταλλικών κατασκευών και στοιχεία που τις αποτελούν_2.0P13_C_09
Τ_ΔΟΜ_Γ_ΨΕΠ10_Μεταλλικές Κατασκευές – Η χρήση τους στην οικοδομική βιομηχανία_2.0P13_C_10
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού