ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διαχείριση Έργου: Παραγωγή ΨΕΠ:
ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (για σύνδεση με το αντίστοιχο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, πατήστε εδώ: )


Τίτλος Μονάδας Κωδική Ονομασία Σύνδεση
ΨΕΠ Α’ Λυκείου
 
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Α_ΨΕΠ01_Υλικό_1.0 P8_A_DEC01
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Α_ΨΕΠ02_Λογισμικό_1.0 P8_A_DEC02
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Α_ΨΕΠ03_Πολυμέσα (Multimedia)_1.0 P8_A_DEC03
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Α_ΨΕΠ04_Visual Basic (Οθόνη - Αντικείμενα)_1.0 P8_A_DEC04
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Α_ΨΕΠ05_Visual Basic (Properties - Ιδιότητες)_1.0 P8_A_DEC05
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Α_ΨΕΠ06_Visual Basic (Μεταβλητές - Σταθερές)_1.0 P8_A_DEC06
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Α_ΨΕΠ07_Visual Basic (Δομές Διακλάδωσης)_1.0 P8_A_DEC07
   
ΨΕΠ Β' Λυκείου
     
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ01_Visual Basic (Δομές Επανάληψης - For … Next)_1.0 P8_B_DEC01
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ02_Visual Basic (Δομές Επανάληψης - Do While…Loop)_1.0 P8_B_DEC02
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ03_Visual Basic (Δημιουργία Μενού)_1.0 P8_B_DEC03
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ04_Visual Basic (Διαλογικά Παράθυρα)_1.0 P8_B_DEC04
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ05_Visual Basic (Γραφικά Κινούμενα Σχέδια)_1.0 P8_B_DEC05
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ06_Visual Basic (Μονοδιάστατοι Πίνακες - Arrays)_1.0 P8_B_DEC06
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ07_Σύστημα και υποσύστημα. Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον ενός συστήματος. Πληροφοριακό σύστημα_1.0 P8_B_DEC07
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ08_Κύκλος ζωής του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ)_1.0 P8_B_DEC08
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ09_Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ)_1.0 P8_B_DEC09
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ10_Βάσεις Δεδομένων - Βασικές έννοιες και αρχές_1.0 P8_B_DEC10
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ11_Βάσεις Δεδομένων - Πίνακας (Table)_1.0 P8_B_DEC11
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ12_Βάσεις Δεδομένων - Σχέσεις, Πρωτεύον κλειδί_1.0 P8_B_DEC12
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ13_Βάσεις Δεδομένων - Φόρμες_1.0 P8_B_DEC13
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ14_Βάσεις Δεδομένων - Ερωτήματα (Queries)_1.0 P8_B_DEC14
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Β_ΨΕΠ15_Βάσεις Δεδομένων - Εκθέσεις (Reports)_1.0 P8_B_DEC15
     
ΨΕΠ Γ’ Λυκείου
     
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ01_Εισαγωγή στον προγραμματισμό_1.0 P8_C_DEC01
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ02_Αλγόριθμοι και Λογικά Διαγράμματα_1.0 P8_C_DEC02
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ03_Απλή Μορφή Δομής Διακλάδωσης_1.0 P8_C_DEC03
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ04_Δομή Διακλάδωσης: σύνθετη μορφή_1.0 P8_C_DEC04
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ05_Ένθετη Μορφή Δομής Διακλάδωσης_1.0 P8_C_DEC05
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ06_Περιπτωσιακή Δομή_1.0 P8_C_DEC06
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ07_Επαναληπτική δομή της μορφής ΓΙΑ.. ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ (FOR or DO)_1.0 P8_C_DEC07
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ08_Επαναληπτική δομή της μορφής ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (WHILE/DO)_1.0 P8_C_DEC08
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ09_Επαναληπτική δομή της μορφής ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (REPEAΤ/UNTIL)_1.0 P8_C_DEC09
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ10_Υποπρογράμματα - Συναρτήσεις_1.0 P8_C_DEC10
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ11_Υποπρογράμματα - Διαδικασίες_1.0 P8_C_DEC11
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ12_Μονοδιάστατοι Πίνακες_1.0 P8_C_DEC12
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ13_Πίνακες Δύο Διαστάσεων_1.0 P8_C_DEC13
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ14_Αναζήτηση (Σειριακή Αναζήτηση - Sequential Search)_1.0 P8_C_DEC14
ΛΤ_ΠΛΗΡΟΦ_Γ_ΨΕΠ15_Ταξινόμηση (Μέθοδος της Φυσαλίδας - Bubble Sort)_1.0 P8_C_DEC15
     
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 50% και κατά 50% από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του μέτρου 2.2 «Βελτίωση και Ενίσχυση της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Άξονας Προτεραιότητας 2 του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό» για την Προγραμματική Περίοδο 2004-2006.