Εξυπηρετητής - Server

 

Ο Εξυπηρετητής μας είναι ένας IBM xSeries 200 eServer , Celleron 850Mhz με 640MB RAM , 80GB Σκληρό δίσκο

και τρέχει με λειτουργίκό σύστημα Linux (Ubuntu 8.10).

 

Our Server is an IBM xSeries 200 eServer Celleron 850Mhz with 640MB RAM , 80GB hard disk

and is running with Linux operating system (Ubuntu 8.10).