Υπηρεσιών - Services

 

Α΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

TS

ΚΛΑΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

TS1-Μ1

Αρχές Λογιστικής

5

TS1-Μ2

Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

4

TS1-Μ3

Γενικές Εμπορικές Γνώσεις

3

TS1-Μ4

Οικονομικά

2

TS1-Μ5

Εμπορικές εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

S

ΚΛΑΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

S1-Μ1

Αρχές Λογιστικής

5

S1-Μ2

Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

4

S1-Μ3

Γενικές Εμπορικές Γνώσεις

3

S1-Μ4

Οικονομικά

2

 

 

 

 

Β΄ ΈΤΟΣ

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

TS

ΚΛΑΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

TST2-Μ1

Δημόσιες Σχέσεις

2

TST2-Μ2

Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2

TST2-Μ3

Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική

2

TST2-Μ4

Λογιστική

2

TST2-M5

Τεχνική Πωλήσεων

2

TST2-M6

Τουρισμός και Οικονομία

2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

TSA2-Μ1

Δημόσιες Σχέσεις

2

TSA2-Μ2

Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

3

TSA2-Μ3

Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική

3

TSA2-Μ4

Λογιστική

4

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

S

ΚΛΑΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

SΤ2-Μ1

Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2

SΤ2-Μ2

Δημόσιες Σχέσεις

2

SΤ2-Μ3

Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

3

ST2-Μ4

Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική

3

ST2-Μ5

Λογιστική

4

ST2-M6

Τεχνική Πωλήσεων

2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 

SP2-Μ1

Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2

SP2-Μ2

Δημόσιες Σχέσεις

2

SP2-Μ3

Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

3

SP2-Μ4

Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική

3

SP2-Μ5

Λογιστική

4

SP2-M6

Τεχνική Πωλήσεων

2

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

SS2-Μ1

Αρχές Λογιστικής

2

SS2-Μ2

Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

4

SS2-Μ3

Δημόσιες Σχέσεις

2

SS2-Μ4

Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

3

SS2-Μ5

Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου – Φορολογική Πρακτική

3

SS2-Μ6

Καθήκοντα Ιδιαιτέρας Γραμματέως

2

 

 

Γ΄ ΈΤΟΣ

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

TS

ΚΛΑΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

TST3-Μ1

Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2

TST3-Μ2

Λογιστική

3

TST3-Μ3

Πολιτική Οικονομία

4

TST3-Μ4

Οργάνωση/Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

TSA3-Μ1

Οικονομικά Μαθηματικά

2

TSA3-Μ2

Λογιστική

3

TSA3-Μ3

Οργάνωση/Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

TSA3-Μ4

Πολιτική Οικονομία

4

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

S

ΚΛΑΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

ST3-Μ1

Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2

ST3-Μ2

Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

3

ST3-Μ3

Λογιστική

3

ST3-Μ4

Τεχνική Πωλήσεων

3

ST3-M5

Τουρισμός και Οικονομία

4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 

SP3-Μ1

Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2

SP3-Μ2

Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

3

SP3-Μ3

Λογιστική

3

SP3-Μ4

Οικονομικά Μαθηματικά

3

SP3-Μ5

Τεχνική Πωλήσεων

4

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

SS3-M1

Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

4

SS3-M2

Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

3

SS3-M3

Στενογραφία

5

SS3-M4

Καθήκοντα Ιδιαιτέρας Γραμματέως

3