ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ: : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Μηχανουργική Τεχνολογία
--
Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
--
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Μηχανολογικό Σχέδιο
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Μηχανουργείο – Εφαρμοστήριο
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
--
Συστήματα Ελέγχου Αυτόματων Λειτουργιών
--
--
Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
--
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
0
--
Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Εργαστήρια Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
--
Βασικά Στοιχεία Οικοδομικής
--
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
--
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων
--
Συστήματα Ελέγχου Αυτόματων Λειτουργιών
--
--
Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρολογικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Μηχανολογικό Σχέδιο Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων
--
--
Σχέδιο Ηλεκτρολογικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Βασικά Στοιχεία Οικοδομικής
--
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Τεχνολογία Αυτοκινήτων
--
Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
--
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Μηχανολογικό Σχέδιο
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων
--
Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
--
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
--
--
Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών
--
Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
--
--
Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
--
--
Τεχνικό Σχέδιο
--
--
Μηχανολογικό Σχέδιο
---
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
--
--
Τεχνολογία και Εργαστήρια Υδραυλικών και Κλιματισμού
--
--
Εργαστήρια Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών
--
Σύνολο περιόδων
18
16
10