Τίτλος Μονάδας ΨΕΠ Κωδική Ονομασία Σύνδεση
Β’ Έτος
Τ_ΗΛΕ_Β_ΨΕΠ1_Νόμος του Ωμ_1.0P12_B_01
Τ_ΗΛΕ_Β_ΨΕΠ2_Κανόνες του Κίρχωφ_1.0P12_B_02
Τ_ΗΛΕ_Β_ΨΕΠ3_Πυκνωτής - Χωρητικότητα_1.0P12_B_03
Τ_ΗΛΕ_Β_ΨΕΠ4_Φόρτιση και εκφόρτιση του πυκνωτή_1.0P12_B_04
Τ_ΗΛΕ_Β_ΨΕΠ5_Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή_1.0P12_B_05
Τ_ΗΛΕ_B_ΨΕΠ6_Κατασκευή και λειτουργία γεννήτριας εναλλασόμενου ρεύματος_1.0P12_B_06
Τ_ΗΛΕ_B_ΨΕΠ7_Κατασκευή και λειτουργία γεννήτριας συνεχούς ρεύματος_1.0P12_B_07
Τ_ΗΛΕ_Β_ΨΕΠ8_Βασικά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος με ωμική αντίσταση_1.0P12_B_08
Τ_ΗΛΕ_Β_ΨΕΠ9_Βασικά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος με ιδανικό πηνίο_1.0P12_B_09
Τ_ΗΛΕ_Β_ΨΕΠ10_Βασικά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος με ιδανικό πυκνωτή_1.0P12_B_10
Τ_ΗΛΕ_Β_ΨΕΠ11_Ισχύς και ενέργεια στο εναλλασσόμενο ρεύμα Ε.Ρ._1.0P12_B_11
Τ_ΗΛΕ_Β_ΨΕΠ12_Κύκλωμα RL στο συνεχές ρεύμα ‒ μεταβατικά φαινόμενα_1.0P12_B_12
Τ_ΗΛΕ_B_ΨΕΠ13_Κατασκευή και λειτουργία του μετασχηματιστή_1.0P12_B_13
Τ_ΗΛΕ_B_ΨΕΠ14_Φωτοβολταϊκά στοιχεία_1.0P12_B_14
Γ’ Έτος
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ1_Εναλλασσόμενα μεγέθη σε φάση και σε διαφορά φάσης_1.0P12_C_01
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ2_Σύνθετα κυκλώματα RLC σε σειρά_1.0P12_C_02
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ3_Παράλληλα κυκλώματα RLC_1.0P12_C_03
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ4_Συντονισμός σε κυκλώματα RLC σειράς_1.0P12_C_04
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ5_Συντονισμός σε παράλληλο κύκλωμα RLC_1.0P12_C_05
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ6_Τριφασική γεννήτρια_1.0P12_C_06
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ7_Ισοζυγισμένα τριφασικά κυκλώματα_1.0P12_C_07
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ8_Μη ισοζυγισμένα τριφασικά κυκλώματα_1.0P12_C_08
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ9_Συντελεστής ισχύος, διόρθωση του συντελεστή ισχύος_1.0P12_C_09
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ10_Μπαταρίες_1.0P12_C_10
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ11_Πηγές Ενέργειας_1.0P12_C_11
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ12_Λειτουργία Ηλεκτροπαραγωγού σταθμού_1.0P12_C_12
Τ_ΗΛΕ _Γ_ΨΕΠ13_Μεταφορά και διανομή της Ηλεκτρικής ενέργειας_1.0P12_C_13
Τ_ΗΛΕ_Γ_ΨΕΠ14_Φωτοτεχνία και τεχνική του φωτισμού_1.0P12_C_14